Year : คือข้อมูลจำนวนการกระจายมุ้งLLINและLLIHN ในแต่ละปี
POP A1&A2 : คือ ข้อมูลจำนวนประชากรพื้นที่แพร่เชื้อ (A1,A2) + 10% ณ ปีที่เลือกดูข้อมูล
LLIN Distributed 3 Year : คือข้อมูลการกระจายมุ้งLLIN ของพื้นที่แพร่เชื้อ A1,A2 รวมกัน 3 ปี นับจากปีปัจจุบันที่ดูข้อมูล
%Coverage LLIN : คือ ข้อมูลการกระจายมุ้ง LLIN ของพื้นที่แพร่เชื้อ A1,A2 รวมกัน 3 ปี หารด้วยข้อมูลจำนวนประชากรพื้นที่แพร่เชื้อ (A1,A2) +10% ณ ปีที่เลือกดูข้อมูล